خبرگزاری در کراسکو

خبرگزاری در کراسکو تنها به معنای انتشار اخبار موثق از سایر خبرگزاری های رسمی داخلی و خارجی میباشد، بدیهی است در صورتی که منبع خیر بطور واضح مشخص و تعیین نشده باشد، منتشر نخواهد شد.

اهداف و فواید و چگونگی درجِ خبر در کراسکو

تمامی کاربران سایت کراسکو و تمامی افرادی که از طریق پنل فروشنده شو و یا اعضای استادکاران و متخصصان و همکاران فنی و یا تأمین کنندگان و تولیدکنندگان سایت کراسکو میباشند، میتوانند از طریق فرم پیش بینی شده در همین صفحه اقدام به ارسال خلاصه ی خبر با ذکر منبع رسمیِ خبر و بیان و درج نظر و تحلیل و یا برداشت تخصصی و یا توضیح موشکافنه خبر و یا توضیح وتشریحِ فرصتها و چالشهای متأثر از خبر از دیدگاه خود بر پایه و تیکه بر موضوع اصلی خبر عنوان شده نمایند و از این طریق بتوانند عمق تخصص و میزان ژَرفای تجربه ی خود را برای کاربران دیگر به منظور شناسایی هرچه بیشتر سایر افراد به مهارت خود بنمایند.

دقیقا” فرم ارسال خبر در همین راستا طراحی گردیده است و به همین منظور و هدف میباشد که نوشته ی فوق از جانب کاربر سایت کراسکو با نام درج کننده و منتشر کننده ی آن مطلب، پس از تأئید تیم کراسکو، در سایت در قالب وبلاگ به نامِ نام کاربریِ ارسال کننده، منتشر خواهد شد.

ارسال تحلیل تخصصی خبر، به تحریریه ی کراسکو

جنابِ دکتر/مهندس/استاد/تکنسین/... محترم، با این فرم میتوانید نظرات وتحلیل و یا تجربه ی فنیِ خود راجع به اخبار موثَّق را با ذکر منبع خبر به کراسکو ارسال نمائید تا بعنوان مقاله با نام کاربری شما در کراسکو بعد از تأئید تیم تحریریه ی کراسکو، در کراسکو انتشار یابد.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .